Stichting Mensen voor de Aarde

Beleidsplan 2016

Algemene doelstelling

De Stichting hoopt en verwacht dat eens de maatschappij wordt ingericht naar de principes van de sociale driegeleding, zoals door Rudolf Steiner beschreven in zijn boek ‘De Kernpunten van het sociale vraagstuk’ (1919), in de overtuiging dat dit past bij de ware aard van de mens. De stichting wil daaraan bijdragen, door initiatieven te ontplooien en te ondersteunen waarbij deze principes nu al zo goed mogelijk in de praktijk worden gebracht. De bedoeling daarbij is dat deze initiatieven zich zullen uitbreiden, en anderen inspireren om ze na te volgen. Tegelijkertijd vormen deze initiatieven ook de mogelijkheid om te onderzoeken op welke wijze de sociale driegeleding in de praktijk kan functioneren.
In de sociale driegeleding worden drie maatschappelijke gebieden onderscheiden, die in de visie van Steiner elk een zelfstandig bestuur krijgen. Allereerst is er het economisch leven, waarin de mensheid op broederlijke wijze de goederen produceert en verdeelt die zij nodig heeft om te bestaan. Vervolgens is er het rechtsleven, waarin de onderlinge relaties tussen de mensen op basis van gelijkheid worden geregeld. En tenslotte, als belangrijkste, het vrije geestesleven, waarin ieder mens geheel vrij tot ontplooiing kan komen. Tot het geestesleven behoren o.a. het onderwijs, de wetenschap, de kunst en de religie. De Stichting is ervan overtuigd, dat in een werkelijk vrij geestesleven de mens over tot nu toe onvermoede vermogens zal blijken te beschikken,en dat dit zal leiden tot een enorme vooruitgang voor de gehele mensheid.

De rol van de Stichting

Omdat de mens in vrijheid het beste functioneert is vrij ondernemerschap in het economisch leven van de sociale driegeleding uitdrukkelijk de bedoeling. Maar productiemiddelen kunnen nooit privé-eigendom zijn: het is de gemeenschap die, door koop van de producten, deze productiemiddelen financiert. Deze situatie wil de Stichting in de praktijk proberen te brengen voor agrarische bedrijven. De bedoeling is om het bezit te verwerven van landbouwgrond en overige onroerende zaken, en deze ter beschikking te stellen aan capabele ondernemers. Van deze ondernemers wordt verwacht dat zij, in de geest van Rudolf Steiner, streven naar een circulaire landbouw, de kwaliteit van de aarde bewaren en verbeteren, de planten en dieren elk verzorgen naar hun eigen aard, en producten produceren die gezond zijn voor de gehele mens: lichaam, ziel en geest.
De Stichting wil dit vorm geven door met deze ondernemers commanditaire vennootschappen te vormen, waarbij de Stichting als stille vennoot de onroerende zaken zal inbrengen, maar zich niet zal mengen in de bedrijfsvoering. Winst maken is daarbij uitdrukkelijk geen doel van de Stichting: zij zal slechts aanspraak maken op dat deel van de winst dat noodzakelijk is om te voldoen aan de verplichtingen van hypothecaire leningen met betrekking tot de ingebrachte onroerende zaken. De betrokken ondernemers beperken hun aanspraken op de winst tot een bedrag dat voor hen een redelijk inkomen betekent. Eventuele extra winsten worden conform de sociale driegeleding als overwinst beschouwd, en als schenkgeld gebruikt voor nieuwe initiatieven.

Naast deze activiteit zal de Stichting waar mogelijk ook het vrije geestesleven trachten te stimuleren, met name door steun te verlenen aan echt vrij onderwijs. Voor het realiseren van de sociale driegeleding is een vrij geestesleven een noodzakelijke voorwaarde, en dat kan alleen met vrij onderwijs worden gerealiseerd.
Vrij onderwijs impliceert dat docenten vrij van bemoeienis van buiten opereren, en dat ze autonoom hun school besturen en beheren. Alleen in vrij onderwijs kunnen docenten de inhoud van het onderwijs bepalen op grond van hun eigen levende ervaring en waarneming van de leerlingen. En alleen in vrij onderwijs kunnen ze dag, in dag uit aan hun leerlingen het levende voorbeeld geven van een vrij mens, die zelf zijn beslissingen neemt en daarvoor staat.

Daar waar mogelijk zal de Stichting ook elke gelegenheid aangrijpen om in de regio haar overtuigingen en inzichten met het een groter publiek te delen.

Verwachtingen tot einde 2016

Biologisch-dynamische boerderij 't Leeuweriksveld

In januari zal een perceel landbouwgrond worden aangekocht, dat momenteel nog wordt gepacht door de boerderij. Ten behoeve van deze aanschaf is door de stichting op eigen kracht een crowdfundingsactie gestart in 2015. De verwachting is dat tenslotte ca. € 70.000 zal worden ontvangen, de helft daarvan als renteloze lening, het overige deel als schenking. Om de aankoop mogelijk te maken zal nog een hypothecaire lening nodig zijn van € 30.000, deze is toegezegd door de Triodosbank.
Bij deze aanschaf zal ook de commanditaire vennootschap 't Leeuweriksveld in het leven worden geroepen, en zal de Stichting de aangekochte grond daar inbrengen.

(Staats-)Vrije School 't Leeuweriksnest

De school gaat begin 2016 met een klein aantal leerlingen van start. Op verzoek van ouders van staatsvrije scholen kan de stichting zich inzetten om te helpen met de financiering van dit onderwijs.

Overig

Financiële prognose

Balans
Activa Ultimo 2015 Ultimo 2016 Passiva Ultimo 2015 Ultimo 2016
Gronden € 0 € 100.000 Eigen vermogen: schenkingen € 35.000 € 40.000
Bank € 70.000 € 0 Leningen particulieren € 35.000 € 40.000
      Hypothecaire lening € 0 € 30.000
Balanstotaal € 70.000 € 100.000   € 70.000 € 100.000
Resultatenrekening
  2015 2016
Baten    
Schenkingen € 35.200 € 5.000
Winstaandeel CV 't Leeuweriksveld € 0 € 1.700
Totaal baten € 35.200 € 6.700
     
Lasten    
Rentelasten hypothecaire lening € 0 € 600
Kosten hypothecaire lening € 0 € 1.000
Bestuursbeloningen € 0 € 0
Overige kosten € 100 € 100
Totaal lasten € 100 € 1.700
     
Resultaat € 35.000 € 5.000